Ecclesiastes 5:1-7 – Better to Listen Than to Give Foolish Worship – Rev. James Norris